POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez HM FACTORY Sp. z o. o. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

1. Administratorem danych osobowych jest HM FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000732143, NIP 7010822581, REGON 380238603 – dalej „Administrator”.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Ewą Żuchowską na adres poczty elektronicznej iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.
3. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą być:
6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody w celu przesyłania Państwu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta email, wiadomość sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o HM FACTORY Sp. z o. o., jego usługach, organizowanych wydarzeniach, w tym także newsletterów,
6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, jeśli zawarta została z Państwem umowa dotycząca współpracy, lub umowa dotycząca produktów oferowanych przez HM FACTORY Sp. z o. o. lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;
6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania, dostarczaniu treści informacyjnych na temat swojej działalności, oraz oferowanych przez siebie produktów i usług na żądanie zainteresowanych osób,
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;
6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofniecie Państwo zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6 ust.1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania. W Polce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Polityka prywatności i Plików cookies